KVOTE 2 ANSØGNING

Har et højskoleophold med HÖJSKOLENDK indflydelse på en kvote 2 ansøgning til en

evt. videregående uddannelse? Det kan du læse meget mere om herunder.

Kvote 2 ansøgning ift. Højskole i udlandet

Kan mit højskoleophold med HÖJSKOLENDK have indflydelse på min kvote 2 ansøgning?

Vi bliver ofte spurgt om vores højskoleophold i udlandet giver points eller fordele til en kvote 2 ansøgning, og vi har derfor gjort en indsats for at finde svar hos uddannelsesinstitutionerne. Vi håber, at du med nedenstående information bliver klogere på dine muligheder.

---

Årlig ansøgningsfrist til de fleste videregående uddannelser:
Kvote 1: 05. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

---

Brug dit højskoleophold som del af din kvote 2-ansøgning
Vi har adskillige eksempler på, at vores tidligere elever med fordel har brugt deres ophold med HÖJSKOLENDK i deres kvote 2-ansøgninger.
Nogle har lagt stor vægt på undervisningens indhold og hvordan den har gjort dem mere egnede til den ønskede uddannelse. Andre har brugt den personlige læring, opnået i kraft af fællesskabet på opholdet, som argument.
De elever, der på baggrund af den motiverede ansøgning, er kommet videre til optagelsessamtaler, har også brugt den viden/læring de fik på HÖJSKOLENDKs ophold til deres fordel.

Det kan være en stor fordel for dig at undersøge nøjagtigt hvad din uddannelse lægger vægt på, og undersøge om det er muligt at få fat i en motiveret ansøgning fra en tidligere optaget elev.
Har du brug for at læse mere om kvote 2, så kan du via uddannelsesguiden læse mere her.

---

Konkret viden fra de forskellige uddannelsesinstitutioner
De uddannelsessteder, der specifikt definerer noget vedrørende højskoleophold/udlandsophold er CBS og Professionshøjskolen Metropol. Fælles for alle universiteterne er, at det i høj grad kommer an på den specifikke bacheloruddannelse du søger ind på, og hvor god du er til at argumentere for, at HÖJSKOLENDK har lært dig noget, som er relevant for din kommende uddannelse.

Bemærk:
> Nedenstående er vejledende og vedrører højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde
> Optagelseskrav kan ændre sig hele tiden - også undervejs på et højskoleophold
> Optagelseskrav på 'Professionsbachelor' kan være meget forskellig fra 'Bachelor' uddannelser
> Der er forskel på optagelseskrav på de enkelte uddannelser og skoler, se nedenstående information
> Informationen på vores hjemmeside er guidelines og datoen for sidste opdatering bør bemærkes
> Du opfordres til selv at kontakte uddannelsesinstitutioner eller studievejleder for mere information om uddannelses optagelseskrav og anvisninger

--- --- ---

UDDANNELSESINSTITUTIONER

CBS - Copenhagen Business School
Højskoleophold:
  - Du skal have boet på skolen
  - Højskoleopholdet skal være af minimum én måneds sammenhængende varighed

Udlandsophold:
  - Udlandsophold skal være af minimum én måneds sammenhængende varighed
  - ”Udlandsophold er, når du opholder dig i et andet land efter din gymnasielle eksamen”

Bonusinfo:
  - En måned svarer til 30 dage
  - Dobbelt aktivitet:
        - Dobbelt aktivitet betyder, at man kombinerer højskoleophold med et udlandsophold
        - For at udlandsophold og højskoleophold kan indgå i vurderingen af din ansøgning, skal aktiviteten være af en periode på mindst én måned
        - ”Hvis du kombinerer udlandsophold med enten erhvervsarbejde, uddannelse eller højskoleophold, vil dette have større vægt i en helhedsvurdering end én af aktiviteterne alene.”
Læs mere på CBS' hjemmeside her!

Københavns Universitet
Udlandsophold:
  - ”Studie eller arbejde (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode vægter vi positivt, hvis dine erfaringer er relevante i forhold til uddannelsen.”

Om vurdering af kvote 2 ansøgninger:
”Vores vurdering og udvælgelse af ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der foregår ved en jobansættelse. Vi læser alle ansøgninger og den vedlagte dokumentation og udvælger de bedst kvalificerede ansøgere med de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
Vi vurderer bl.a. din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til den uddannelse, du søger, og vi lægger vægt på, at du har kendskab til uddannelsens sigte og indhold. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser omkring dit uddannelsesvalg.”
Læs mere på København Universitets hjemmeside her!

Aarhus Universitet
Humanistiske bacheloruddannelser:
  - ” Erhvervsarbejde, udlandsophold, højskoleophold og lignende er ikke i sig selv særligt relevante kvalifikationer i forhold til ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse. De særlige kvalifikationer skal have en tæt kobling til den uddannelse, man søger optagelse på.”

Erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser:
  - ” Flere forskellige aktiviteter indenfor samme periode kan indgå i vurderingen. Fx kan optagelse på relevant videregående uddannelse i udlandet tælle som både studierelevant videregående uddannelse og studierelevant udlandsophold. Herudover kan du kvalificere dig yderligere via forskellige aktiviteter, forudsat at du opfylder adgangsbetingelserne.”
Mere specifik info kan findes på de respektive bacheloruddannelser i uddannelsesoversigten.
Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside her!

Aalborg Universitet
”Særligt relevante aktiviteter vil typisk være relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid, men i enkelte tilfælde lægges vægt på frivilligt arbejde og på relevante højskoleophold.”
Mere specifik info kan findes på de respektive bacheloruddannelser i uddannelsesoversigten på vores hjemmeside.
Læs mere på Aalborg Universitets hjemmeside her!

Syddansk Universitet
Kvote 2 ansøgninger vurderes specifikt ud fra hver enkelt bacheloruddannelse og der kan derfor ikke fortælles noget generelt om højskoleophold, frivilligt arbejde eller udlandsophold og dets påvirkning af ansøgningen.

Roskilde Universitet
Om frivilligt arbejde, udlandsophold og højskole ophold: ”Det er op til dig som ansøger at vise, hvordan de forskellige aktiviteter har givet dig særlige kompetencer, og hvordan de er relevante ift. den søgte uddannelse.”
Læs mere på RUC's hjemmeside her!

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Den motiverede ansøgning bør ikke indeholde oplysninger om alt, hvad du har foretaget dig. Den bør kun indeholde oplysninger om de aktiviteter, som du mener er relevante for den uddannelse, du søger ind på.
DTU prioriterer ansøgere i kvote 2 fra en helhedsvurdering af ansøgers motivation og studiepotentiale. Det kan fx være følgende aktiviteter: højskoleophold med relevant fagligt indhold, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller anden tjeneste, udlandsophold eller sprogkundskaber. Hvis du er i gang med aktiviteter, der forbedrer dine kvalifikationer, kan disse aktiviteter regnes med i den samlede vurdering af dine kvalifikationer, selvom de ikke er afsluttet, når ansøgningsfristen for kvote 2 udløber.

Professionshøjskolen metropol
Hvorvidt højskole- og udlandsophold har positiv indflydelse på en kvote 2 ansøgning til professionshøjskolen metropol, afhænger af den enkelte uddannelse.

Administrationsøkonom:
  - Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
  - Udlandsophold
  - Højskoleophold

Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health:
  - Stays abroad (i.e. in a country other than your home country) of minimum 3 months and/or other international activities that have strengthened your intercultural competencies
  - Volunteer work
  - Courses at a højskole (folk high school)

Bioanalytiker:
  - Højskoleophold
  - Erhvervsarbejde eller fritidsarbejde hvor du har samarbejdet med andre mennesker    

Diplomuddannelse i Sundhedsteknologi:
  - (Se adgangskrav for DTU)

Ergoterapeut (bemærk at dette står under ”vægter mindre”):
  - Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet (minimum 4 sammenhængende mdr.)
  - Anden studierelevant erfaring/viden, fx frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus eller lignende
  - Højskoleophold (minimum 16 uger fuld tid)

Ernæring og Sundhed:
  - Udlandsophold (minimum 3 mdr.)
  - Frivilligt arbejde
  - Højskoleophold (minimum 3 mdr.)

Fysioterapeut:
  - Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages. Arbejdet skal være udført i et ansættelsesforhold, som selvstændig erhvervsdrivende eller som frivilligt humanitært arbejde indenfor en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors. Lønnet praktik/læretid godkendes som erhvervsarbejde, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervsarbejde
  - Højskoleophold (Minimum 4 mdr. sammenhængende varighed - Daghøjskole kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge)
  - Udlandsophold (Minimum 4 mdr. sammenhængende varighed)

Jordemoder - For ansøgere med en gymnasial uddannelse:
  - Højskole eller udlandsophold i min. 4 måneders varighed

Katastrofe- og Risikomanager:
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder
  - Højskoleophold i minimum 3 måneder

Kristendom, Kultur & Kommunikation
  - Se information om diakonissestiftelsen

Laborant:
  - Højskole eller frivilligt arbejde, minimum 4 mdr.
  - Arbejde i udlandet, minimum 3 mdr. á 30 t/uge
  - Frivilligt arbejde i udlandet eller ophold i udlandet

Lærer:
Søger du kvote 2 inviteres du til en optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed, og du bedømmes med en samlet score, der giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der nævnes ikke noget om højskole- eller udlandsophold.

Natur- og Kulturformidling:
  - Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed
  - Frivilligt arbejde

Offentlig administration:
  - Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
  - Udlandsophold
  - Højskoleophold

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi:
  - Der findes ikke nogen specifik information om højskole- og udlandsopholds indflydelse på kvote 2 ansøgning

Radiograf:
  - Højskoleophold min. 3 mdr.
  - Udlandsophold min. 3 sammenhængende mdr.
  - Frivilligt arbejde min. 3 sammenhængende mdr.

Socialrådgiver:   
  - Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter, fx frivilligt arbejde, tillidsposter eller ungdomsarbejde - intet minimumskrav
  - Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed

Sygeplejerske:
  - Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder - fx omsorgsrelateret arbejde
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum 3 sammenhængende måneder - fx studieophold eller rejse
  - Højskoleophold og frivilligt arbejde i minimum 3 måneder - fx humanitært arbejde.

Find mere information om kvote 2 ansøgning til hver enkelt uddannelse her!
Bemærk: Hvis der ikke nævnes noget om varigheden af højskole- og/eller udlandsophold, skyldes det at der ikke nævnes noget herom.

Diakonissestiftelsen:
Sygeplejerske:
  - Frivilligt arbejde
  - Arbejde i udlandet (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Højskoleophold, hvis institutionen vurderer det relevant

3K (Kristendom, Kultur & Kommunikation)
  - Frivilligt arbejde
  - Arbejde i udlandet (minimum 3 sammenhængende mdr)
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Højskoleophold, hvis institutionen vurderer det relevant
Læs mere på Diakonissestiftelsens hjemmeside her!

 

 

 

Reservér en plads på det eventyr du drømmer om - det er gratis og helt uforpligtende og sikrer dig besked inden der bliver udsolgt.

Hvis du er afklaret og klar på højskoleeventyr, er det bare med at tilmelde dig.
Der bliver nemlig udsolgt på langt de fleste af vores ophold.

Infomøder

Hvis du overvejer at rejse på et af vores eventyrlige højskoleophold i udlandet, har du sikkert spørgsmål til os. Vi vil meget gerne svare på dem alle, så du har ro i maven og føler dig helt tryg, når du tilmelder dig.

På vores infomøder møder du oftest Claus eller Thomas (ejerne af HÖJSKOLENDK), Peter vores daglige leder, tidligere elever og ofte et par af vores dygtige og engagerede destinationsledere. Til infomødet deltager også andre nysgerrige og kommende elever, som du kan sludre med om eventyret, der venter.

Glæd dig til at høre mere om; HÖJSKOLENDK, vores højskoleophold, adventure og aktivitetsmuligheder, oplevelser, workshops og vores aktive måde at undervise på. Og så svarer vi selvfølgelig på alle de spørgsmål du har.

TILMELD DIG INFOMØDE

Slider

BROCHURE

LÆR OS BEDRE AT KENDE

Mød vores inspirerende team der glæder sig til at tage på eventyr med dig.

Blog

Frivilligt arbejde i udlandet med HÖJSKO...

6. jul - 2018

HÖJSKOLENDKs Indien, Nepal & Thailand elever er gået viralt - eller også er det Dalai Lama?Ca. 2,5 mio. mennesker har indtil videre set videoen, h...

Er HÖJSKOLENDK en højskole?

17. mar - 2018

Vi bliver engang imellem spurgt om vi er en ”rigtig” højskole. Og det spørgsmål giver selvfølgelig stof til eftertanke. Indrømmet, det er svært for mi...

Ny hjemmeside - vi er spændte!

23. feb - 2018

I skrivende stund er der kun ganske få minutter til launch af vores nye hjemmeside – et projekt jeg har arbejdet på i 5 måneder. Jeg er kæmpespændt, h...

Reservér en plads på det eventyr du drømmer om - det er gratis og helt uforpligtende og sikrer dig besked inden der bliver udsolgt.

#hojskolendk

VI GØR EN FORSKEL

Vi tror på at alle kan gøre en forskel - selv en højskole fra Danmark.
Vi støtter derfor Verdens Skoves arbejde med bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove.
Vi har allerede fredet over 75.000 m2. Dét er vi stolte af i HÖJSKOLENDK.HÖJSKOLENDK

Bildsøvej 9 C
4200 Slagelse
Danmark

Præstebakken 3
8680 Ry
Danmark

Kontakt

Tlf. Nr.: 7027 9007

Mail: info@hojskolendk.dk

Skype: hojskolendk

Instagram: #hojskolendk

Google +     LinkedIn 

Samarbejdspartnere