Kvote 2 ansøgning  


Kan HÖJSKOLENDK have indflydelse på din kvote 2 ansøgning til videregående uddannelse?

Vi bliver ofte spurgt om vores højskoleophold giver point eller en fordel til en evt. kvote 2 ansøgning og vi har lagt os i selen, for at finde svar ved uddannelsesinstitutionerne. Vi håber du, med nedenstående information, bliver lidt klogere på krav og muligheder. Bemærk at nedenstående er vejledende og kun vedrører højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Pr. 01. december 2015 er ansøgningsfristen, til videregående uddannelser for de fleste uddannelser er:
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bemærk:
•    Nedenstående information er vejledende, og eleven opfordres til selv at kontakte uddannelsesinstitutioner eller studievejleder for at opnå mere information om den enkelte uddannelses optagelseskrav og anvisninger
•    Optagelseskrav kan ændre sig hele tiden - også undervejs på et højskoleophold. Informationen på vores hjemmeside er guidelines og datoen for sidste opdatering bør bemærkes
•    Optagelseskrav på 'Professionsbachelor' kan være meget forskellig fra 'Bachelor' uddannelser
•    Forskel på optagelseskrav på de enkelte uddannelser og skoler (se nedenstående information)

--- --- ---

Kvote 2 ansøgning efter højskoleophold med HÖJSKOLENDK - Konklusion:
De eneste uddannelsessteder, der specifikt definerer noget vedrørende højskoleophold/udlandsophold er CBS og Professionshøjskolen Metropol.
Fælles for alle universiteterne er, at det, i høj grad, kommer an på den specifikke bacheloruddannelse du søger ind på, og hvor god du er til at argumentere for, at HÖJSKOLENDK har lært dig noget, som er relevant for din kommende uddannelse.
Det kan være en stor fordel at undersøge nøjagtigt hvad din uddannelse lægger vægt på, og undersøge om det er muligt at få fat i en motiveret ansøgning fra en tidligere optaget elev.

--- --- ---

Uddannelsesinstitutioner

CBS - Copenhagen Business School
Højskoleophold:
  - Du skal have boet på skolen
  - Højskoleopholdet skal være af minimum én måneds sammenhængende varighed

Udlandsophold:
  - Udlandsophold skal være af minimum én måneds sammenhængende varighed
  - ”Udlandsophold er, når du opholder dig i et andet land efter din gymnasielle eksamen”

Bonusinfo:
  - En måned svarer til 30 dage
  - Dobbelt aktivitet:
        - Dobbelt aktivitet betyder, at man kombinerer højskoleophold med et udlandsophold
        - For at udlandsophold og højskoleophold kan indgå i vurderingen af din ansøgning, skal aktiviteten være af en periode på mindst én måned
        - ”Hvis du kombinerer udlandsophold med enten erhvervsarbejde, uddannelse eller højskoleophold, vil dette have større vægt i en helhedsvurdering end én af aktiviteterne alene.”
Læs mere på CBS' hjemmeside her!

Københavns Universitet
Udlandsophold:
  - ”Studie eller arbejde (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode vægter vi positivt, hvis dine erfaringer er relevante i forhold til uddannelsen.”

Om vurdering af kvote 2 ansøgninger:
”Vores vurdering og udvælgelse af ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der foregår ved en jobansættelse. Vi læser alle ansøgninger og den vedlagte dokumentation og udvælger de bedst kvalificerede ansøgere med de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
Vi vurderer bl.a. din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til den uddannelse, du søger, og vi lægger vægt på, at du har kendskab til uddannelsens sigte og indhold. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser omkring dit uddannelsesvalg.”
Læs mere på København Universitets hjemmeside her!

Aarhus Universitet
Humanistiske bacheloruddannelser:
  - ” Erhvervsarbejde, udlandsophold, højskoleophold og lignende er ikke i sig selv særligt relevante kvalifikationer i forhold til ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse. De særlige kvalifikationer skal have en tæt kobling til den uddannelse, man søger optagelse på.”

Erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser:
  - ” Flere forskellige aktiviteter indenfor samme periode kan indgå i vurderingen. Fx kan optagelse på relevant videregående uddannelse i udlandet tælle som både studierelevant videregående uddannelse og studierelevant udlandsophold. Herudover kan du kvalificere dig yderligere via forskellige aktiviteter, forudsat at du opfylder adgangsbetingelserne.”
Mere specifik info kan findes på de respektive bacheloruddannelser i uddannelsesoversigten.
Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside her!

Aalborg Universitet
”Særligt relevante aktiviteter vil typisk være relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid, men i enkelte tilfælde lægges vægt på frivilligt arbejde og på relevante højskoleophold.”
Mere specifik info kan findes på de respektive bacheloruddannelser i uddannelsesoversigten på vores hjemmeside.
Læs mere på Aalborg Universitets hjemmeside her!

Syddansk Universitet
Kvote 2 ansøgninger vurderes specifikt ud fra hver enkelt bacheloruddannelse og der kan derfor ikke fortælles noget generelt om højskoleophold, frivilligt arbejde eller udlandsophold og dets påvirkning af ansøgningen.

Roskilde Universitet
Om frivilligt arbejde, udlandsophold og højskole ophold: ”Det er op til dig som ansøger at vise, hvordan de forskellige aktiviteter har givet dig særlige kompetencer, og hvordan de er relevante ift. den søgte uddannelse.”
Læs mere på RUC's hjemmeside her!

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Den motiverede ansøgning bør ikke indeholde oplysninger om alt, hvad du har foretaget dig. Den bør kun indeholde oplysninger om de aktiviteter, som du mener er relevante for den uddannelse, du søger ind på.
DTU prioriterer ansøgere i kvote 2 fra en helhedsvurdering af ansøgers motivation og studiepotentiale. Det kan fx være følgende aktiviteter: højskoleophold med relevant fagligt indhold, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller anden tjeneste, udlandsophold eller sprogkundskaber. Hvis du er i gang med aktiviteter, der forbedrer dine kvalifikationer, kan disse aktiviteter regnes med i den samlede vurdering af dine kvalifikationer, selvom de ikke er afsluttet, når ansøgningsfristen for kvote 2 udløber.

Professionshøjskolen metropol
Hvorvidt højskole- og udlandsophold har positiv indflydelse på en kvote 2 ansøgning til professionshøjskolen metropol, afhænger af den enkelte uddannelse.

Administrationsøkonom:
  - Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
  - Udlandsophold
  - Højskoleophold

Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health:
  - Stays abroad (i.e. in a country other than your home country) of minimum 3 months and/or other international activities that have strengthened your intercultural competencies
  - Volunteer work
  - Courses at a højskole (folk high school)

Bioanalytiker:
  - Højskoleophold
  - Erhvervsarbejde eller fritidsarbejde hvor du har samarbejdet med andre mennesker    

Diplomuddannelse i Sundhedsteknologi:
  - (Se adgangskrav for DTU)

Ergoterapeut (bemærk at dette står under ”vægter mindre”):
  - Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet (minimum 4 sammenhængende mdr.)
  - Anden studierelevant erfaring/viden, fx frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus eller lignende
  - Højskoleophold (minimum 16 uger fuld tid)

Ernæring og Sundhed:
  - Udlandsophold (minimum 3 mdr.)
  - Frivilligt arbejde
  - Højskoleophold (minimum 3 mdr.)

Fysioterapeut:
  - Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages. Arbejdet skal være udført i et ansættelsesforhold, som selvstændig erhvervsdrivende eller som frivilligt humanitært arbejde indenfor en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors. Lønnet praktik/læretid godkendes som erhvervsarbejde, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervsarbejde
  - Højskoleophold (Minimum 4 mdr. sammenhængende varighed - Daghøjskole kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge)
  - Udlandsophold (Minimum 4 mdr. sammenhængende varighed)

Jordemoder - For ansøgere med en gymnasial uddannelse:
  - Højskole eller udlandsophold i min. 4 måneders varighed

Katastrofe- og Risikomanager:
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder
  - Højskoleophold i minimum 3 måneder

Kristendom, Kultur & Kommunikation
  - Se information om diakonissestiftelsen

Laborant:
  - Højskole eller frivilligt arbejde, minimum 4 mdr.
  - Arbejde i udlandet, minimum 3 mdr. á 30 t/uge
  - Frivilligt arbejde i udlandet eller ophold i udlandet

Lærer:
Søger du kvote 2 inviteres du til en optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed, og du bedømmes med en samlet score, der giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der nævnes ikke noget om højskole- eller udlandsophold.

Natur- og Kulturformidling:
  - Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed
  - Frivilligt arbejde

Offentlig administration:
  - Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde)
  - Udlandsophold
  - Højskoleophold

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi:
  - Der findes ikke nogen specifik information om højskole- og udlandsopholds indflydelse på kvote 2 ansøgning

Radiograf:
  - Højskoleophold min. 3 mdr.
  - Udlandsophold min. 3 sammenhængende mdr.
  - Frivilligt arbejde min. 3 sammenhængende mdr.

Socialrådgiver:   
  - Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter, fx frivilligt arbejde, tillidsposter eller ungdomsarbejde - intet minimumskrav
  - Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed

Sygeplejerske:
  - Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder - fx omsorgsrelateret arbejde
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum 3 sammenhængende måneder - fx studieophold eller rejse
  - Højskoleophold og frivilligt arbejde i minimum 3 måneder - fx humanitært arbejde.

Find mere information om kvote 2 ansøgning til hver enkelt uddannelse her!
Bemærk: Hvis der ikke nævnes noget om varigheden af højskole- og/eller udlandsophold, skyldes det at der ikke nævnes noget herom.

Diakonissestiftelsen:
Sygeplejerske:
  - Frivilligt arbejde
  - Arbejde i udlandet (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Højskoleophold, hvis institutionen vurderer det relevant

3K (Kristendom, Kultur & Kommunikation)
  - Frivilligt arbejde
  - Arbejde i udlandet (minimum 3 sammenhængende mdr)
  - Udlandsophold uden erhvervsarbejde (minimum 3 sammenhængende mdr.)
  - Højskoleophold, hvis institutionen vurderer det relevant
Læs mere på Diakonissestiftelsens hjemmeside her!

 

 

TILMELD DIG ET HØJSKOLEOPHOLD  >

RESERVÉR EN PLADS  >Det er gratis og helt uforpligtende!

Tilmeld dig et højskoleophold  >

Højskole i hele verden

Caribien & Hawaii

Caribien & Hawaii

På eventyr i tropernes paradis!  Caribien og Hawaii i ét og samme ophold - kan det blive mere eventy...

Mellemamerika

Mellemamerika

Velkommen til HÖJSKOLENDK´s 3-måneders ophold i Mellemamerika. Vi tager dig med til 3 enestående lan...

Indien, Nepal & Thailand

Indien, Nepal & Thailand

I mange århundreder er rejsende blevet grebet af Indien, Nepal og Thailands ufattelige mangfoldighed...

USA, Canada & Mexico

USA, Canada & Mexico

Store kontraster mødes på et episk højskoleophold i USA, Canada og Mexico. Vintersne og Sommersol. S...

Fiji, New Zealand & Australien

Fiji, New Zealand & Australien

Spænding. Adventure. Kultur. Natur. Lad opholdet Fiji, New Zealand & Australien tage pusten fra ...

Caribien, sommer

Caribien, sommer

Med Mexico, Miami, Florida, Orlando, Cuba, Jamaica og Puerto Rico indenfor rækkevidde, ligger de såk...

Mellemamerika, sommer

Mellemamerika, sommer

Velkommen til vores sommerophold i Mellemamerika. Vi tager dig med til Guatemala og Mexico – to af M...

Overblik, highlights & priser

Overblik, highlights & priser

Her får du et overblik over alle vores ophold, indhold, undervisning, priser, m.m.

RESERVÉR EN PLADS  >Det er gratis og helt uforpligtende!

Kom og mød os

Mød os til infomøderne i Aarhus, Odense og København


Har du lyst til at møde os, få en hyggelig snak,
stille spørgsmål, tage venner eller familie med
og blive afklaret om dit højskoleophold inden
tilmelding, så kig forbi et af vores infomøder.
Læs mere her!

"Mit livs eventyr!"

Et uforglemmeligt eventyr med et fantastisk højskolesammenhold og venner for livet.

- Katrine N. Jessen

Mit livs oplevelse. Fantastisk!

- Søren Schmidt

Fællesskabet er ubeskriveligt stærkt og det har været det vildeste eventyr.

- Olivia Ugilt

En fantastisk og lærerig rejse, med en masse fede og uforglemmelige oplevelser!

- Benjamin Uhlemann

Jeg har været på mit livs rejse, og vil aldrig glemme et sekund af det.

- Line Alexandersen

Det var ikke kun en rejse, men et eventyr der vil være med mig resten af mit liv.

- Sarah D. Sørensen

At tage med HÖJSKOLENDK, har været den bedste beslutning i mit liv.

- Stine R. Hansen

HÖJSKOLENDK er rejseoplevelsernes svar på Ryan Gosling - whats more to say? Gør det!

- Lise T. Hansen

Spring ud i det. Det bliver dit livs oplevelse!

- Mathias Utoft

HÖJSKOLENDK har givet mig mit livs eventyr!

- Julie Olsen

Det har været de 3 bedste måneder i mit liv!

- Cathrine Hribar

Uforglemmelige oplevelser, vidunderlige minder og venner for livet!

- Kristine Thorkenholdt

En lækker højskole, fantastiske mennesker og spændende undervisning.

- Søs L. Pedersen

At tage med HÖJSKOLENDK er noget af det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv!

- Kristoffer Aladdin Strandhauge

Mit livs rejse!

- Marie M. Langballe

#we'resocial