GENERELLE BESTEMMELSER

 

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser for HÖJSKOLENDK

• Økonomi (tilmelding, priser, gebyrer, betaling, depositum m.v.)
• Rejsedokumenter
• Uforudset (afbestilling, ændring, overdragelse, udeblivelse, reklamationer og uenighed)
• Forsikring
• Ansvar og aftalegrundlag

---

ØKONOMI

Tilmelding:
Tilmelding sker ved betaling af depositum til HÖJSKOLENDK. Faktura på depositum udsendes via e-mail kort tid efter at ”Tilmeldingsskema” er udfyldt og indsendt via www.hojskolendk.dk. Med indbetaling til HÖJSKOLENDK bekræfter deltageren samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, samt at faktura og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, herunder at navnene på samtlige deltagere er 100% i overensstemmelse med elevens navn i deres respektive pas. Bliver det herefter nødvendigt at ændre navne i fx flybilletter, vil eleven blive opkrævet gebyr herfor.

Rejsens pris:
Prisen på de enkelte ydelser fremgår af materialet. Beløb er dog ikke inklusiv udgifter til rejseforsikring og evt. udgifter til visum, vaccinationer og lignende, da eleven selv skal sikre, at der er taget forholdsregler i denne forbindelse. Prisen dækker desuden ikke lokal transport på destinationen.

Beløb for flybillet:
Da HÖJSKOLENDK ikke er pakkerejsearrangør indbetales beløbet for flybillet separat til vores samarbejdspartner KILROY Travels via særskilt opkrævning før afrejse. Indbetalingen dækker flybillet for det pågældende højskoleophold.

Betaling:
Da HÖJSKOLENDK ikke er pakkerejsearrangør vil den samlede pris for opholdet bestå af pris for flybillet, der betales separat til KILROY Travels, samt pris for undervisning/indkvartering, der betales til HÖJSKOLENDK. Betalingen foregår derfor tredelt:

1. Beløb for depositum betales til HÖJSKOLENDK umiddelbart efter tilmelding.

2. Beløb for flybillet indbetales jvf. ovenstående separat til KILROY Travels ca. 3 måneder før afrejse.

3. Betaling for ophold og undervisning betales til HÖJSKOLENDK og skal være HÖJSKOLENDK i hænde senest 90 dage før afrejsen, med mindre andet er anført på fakturaen.

Tilmelder eleven sig senere end 90 dage før afrejsedatoen, betales ved tilmelding det fulde beløb for indkvartering og undervisning til HÖJSKOLENDK samt beløbet for flybilletten separat til vores samarbejdspartner KILROY Travels.

Forbehold for prisændringer:
HÖJSKOLENDK tager forbehold for prisændringer, der måtte ske i programmets gyldighedsperiode som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som HÖJSKOLENDK ikke har indflydelse på. HÖJSKOLENDK har ret til at foretage prisændringer som følge af evt. ændringer uden for HÖJSKOLENDK's kontrol. Dog skal eleven underrettes herom hurtigst muligt og senest 8 dage før afrejsen ved skriftlig meddelelse. Andrager forhøjelsen mere end 10 %, er eleven berettiget til at annullere rejsen uden gebyr, dog under forudsætning af, at det meddeles HÖJSKOLENDK inden 7 dage fra at den rejsende har fået meddelelse om forhøjelsen.

Generelt, herunder gebyrer:
Alle priser i brochurer er vejledende og der tages forbehold for evt. trykfejl, ændringer af valutakurser, åbenlyse fejl, forhøjede skatter og afgifter og andre udefra kommende årsager til prisændringer. Da højskoleopholdene ofte foregår i  ”ikke-vestlige lande”, må alle oplysninger tages med forbehold for ændringer pga. vind, vejr m.v. I forbindelse med ændring og annullering kan gebyrer forekomme.

---

DOKUMENTER

Rejsedokumenter:
I alle afrejsedokumenter fremgår, hvilke tjenesteydelser eleven er berettiget til. Ydelser, som ikke er angivet i disse, må eleven selv afholde.

---

UFORUDSET

Afbestilling:
Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse refunderes 1.500 DKK af indbetalt depositum. Ved afbestilling mellem 90 og 60 dage før afrejse refunderes 50% af elevens indbetaling af det fulde beløb for højskoleopholdet, mens der intet refunderes mindre end 60 dage før afrejse. Generelt gælder, at hvis forholdene på rejsemålet inden for et tidsrum af 7 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for elevens liv eller førlighed, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder, fx Udenrigsministeriet, direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt eleven ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Refunderinger foretages den 1. i hver måned.

Ændring/udeblivelse:
Ønsker eleven at foretage ændringer efter bestillingen er modtaget og bekræftet, gælder følgende regler: Indtil 30 dage før beregnes et ekspeditionsgebyr på 500 DKK. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling. Se regler om afbestilling ovenfor.

Udebliver eleven fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter - herunder fejl i oplyst fulde navn.

Ændring/aflysning før højskoleopholdets begyndelse:
HÖJSKOLENDK vil hurtigst muligt give besked, hvis opholdet aflyses, eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle prisen herved blive billigere, tilbagebetales forskellen, ligesom eleven ved accept forpligter sig til at betale en evt. difference som følge af, at opholdet fordyres. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Vil eleven i forbindelse med ændringer eller aflysninger fra HÖJSKOLENDK gøre krav gældende, skal dette ske inden 7 dage fra meddelelse af ændringen. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende.

Ændring/reklamation efter afrejse:
Skulle der opstå mangler efter påbegyndelse af højskoleopholdet, skal al reklamation foregå straks og direkte til destinationslederen for HÖJSKOLENDK på destinationen.
Det gælder særligt, at såfremt eleven under opholdet forsér sig mod/ikke overholder lokale reglementer for god ro og orden, overtræder det pågældende lands love, at eleven er til fare for sig selv eller andre eller i det tilfælde, at eleven ikke tilstrækkeligt og fyldestgørende har oplyst HÖJSKOLENDK omkring eksisterende fysiske og psykiske lidelser/gener o.a., vil højskoleopholdet blive afbrudt og eleven hjemsendt for egen regning, uden der i øvrigt vil kunne kræves kompensation for den manglende del af opholdet.

Minimum antal elever:
Skulle højskoleopholdet afhænge af et minimum antal elever, og viser det sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund. Dette vil altid finde sted senest 3 uger før afrejse. Så snart eleven har indbetalt beløb for flybillet, har eleven accepteret annulleringsretten for manglende tilslutning, men har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.

Overdragelse af højskoleopholdet:
Overdragelse vil normalt ikke kunne finde sted ej heller af indbetalt beløb for flybillet.

---

REJSEFORSIKRINGER

Det er obligatorisk for eleven at tegne rejseforsikring til opholdet og dette kan foretages gennem HÖJSKOLENDK. Dette gøres i forbindelse med betaling af slutfaktura. Eventuelle fysiske og psykiske lidelser og/eller gener SKAL oplyses til HÖJSKOLENDK. HÖJSKOLENDK påtager sig intet ansvar for manglende forsikringsdækning i tilfælde af eksisterende lidelser og/eller gener, der ikke er oplyst på forhånd. Såfremt forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet er påkrævet, tilfalder ansvaret for at skaffe en sådan eleven selv. Ved manglende forhåndsgodkendelse er HÖJSKOLENDK ikke forpligtet til at medtage den pågældende elev og de almindelige betingelser for afbestilling træder i kraft.

Afbestillingsforsikring:
Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen. Forsikringen tegnes via HÖJSKOLENDK senest ved slutbetalingen af rejsen. Se venligst betingelserne for afbestillingsforsikring på www.gouda.dk. Beløbet vil ikke blive refunderet, uanset årsagen til afbestilling.
 
---

ANSVAR OG AFTALEGRUNDLAG

Eleven skal sørge for de til højskoleopholdet nødvendige dokumenter, såsom pas, visum og vaccinationer. Eleven forpligtiger sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede mødetider, videre- og/eller hjemrejsetider samt genbekræftelse af flystrækninger ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer, oftest 72 timer, før rettidigt fremmødetidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Eleven forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller lign. oplyste mødesteder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse. Udebliver eleven fra opholdet eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter - herunder fejl i oplyst fulde navn. Deltagelse i højskoleophold, herunder fx aktiviteter i forbindelse med undervisning og fritid, er frivilligt og på elevernes eget ansvar.

Ansvar for HÖJSKOLENDK:
HÖJSKOLENDK har som primær kompetence undervisning og indkvartering, og samarbejder herudover med KILROY Travels om køb af flybilletter, hvorved HÖJSKOLENDK ikke fungerer som pakkerejsearrangør. HÖJSKOLENDK kan ikke påtage sig ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som HÖJSKOLENDK er uden indflydelse på herunder force majeure.

Dansk ret gældende:
I tilfælde af uenighed skal dansk ret regulere ethvert krav, der stilles over for virksomheden, og evt. søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

Aftale grundlag:
Der henvises til udleverede brochurer, samt andet modtaget materiale, tillige med faktura med tilhørende bilag m.m., der tilsammen udgør aftalen om deltagelse i højskoleopholdet.

Opdateret 18.10.2013

 

 

Reservér en plads på det eventyr du drømmer om - det er gratis og helt uforpligtende og sikrer dig besked inden der bliver udsolgt.

Hvis du er afklaret og klar på højskoleeventyr, er det bare med at tilmelde dig.
Der bliver nemlig udsolgt på langt de fleste af vores ophold.

Infomøder

Hvis du overvejer at rejse på et af vores eventyrlige højskoleophold i udlandet, har du sikkert spørgsmål til os. Vi vil meget gerne svare på dem alle, så du har ro i maven og føler dig helt tryg, når du tilmelder dig.

På vores infomøder møder du oftest Claus eller Thomas (ejerne af HÖJSKOLENDK), Peter vores daglige leder, tidligere elever og ofte et par af vores dygtige og engagerede destinationsledere. Til infomødet deltager også andre nysgerrige og kommende elever, som du kan sludre med om eventyret, der venter.

Glæd dig til at høre mere om; HÖJSKOLENDK, vores højskoleophold, adventure og aktivitetsmuligheder, oplevelser, workshops og vores aktive måde at undervise på. Og så svarer vi selvfølgelig på alle de spørgsmål du har.

TILMELD DIG INFOMØDE

Slider

BROCHURE

LÆR OS BEDRE AT KENDE

Mød vores inspirerende team der glæder sig til at tage på eventyr med dig.

Blog

Frivilligt arbejde i udlandet med HÖJSKO...

6. jul - 2018

HÖJSKOLENDKs Indien, Nepal & Thailand elever er gået viralt - eller også er det Dalai Lama?Ca. 2,5 mio. mennesker har indtil videre set videoen, h...

Er HÖJSKOLENDK en højskole?

17. mar - 2018

Vi bliver engang imellem spurgt om vi er en ”rigtig” højskole. Og det spørgsmål giver selvfølgelig stof til eftertanke. Indrømmet, det er svært for mi...

Ny hjemmeside - vi er spændte!

23. feb - 2018

I skrivende stund er der kun ganske få minutter til launch af vores nye hjemmeside – et projekt jeg har arbejdet på i 5 måneder. Jeg er kæmpespændt, h...

Reservér en plads på det eventyr du drømmer om - det er gratis og helt uforpligtende og sikrer dig besked inden der bliver udsolgt.

#hojskolendk

VI GØR EN FORSKEL

Vi tror på at alle kan gøre en forskel - selv en højskole fra Danmark.
Vi støtter derfor Verdens Skoves arbejde med bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove.
Vi har allerede fredet over 75.000 m2. Dét er vi stolte af i HÖJSKOLENDK.HÖJSKOLENDK

Bildsøvej 9 C
4200 Slagelse
Danmark

Præstebakken 3
8680 Ry
Danmark

Kontakt

Tlf. Nr.: 7027 9007

Mail: info@hojskolendk.dk

Skype: hojskolendk

Instagram: #hojskolendk

Google +     LinkedIn 

Samarbejdspartnere