Generelle bestemmelser

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HÖJSKOLENDK

• Økonomi (tilmelding, priser, gebyrer, betaling, depositum m.v.)
• Rejsedokumenter
• Uforudset (afbestilling, ændring, overdragelse, udeblivelse, reklamationer og uenighed)
• Forsikring
• Ansvar og aftalegrundlag

ØKONOMI

Tilmelding:
Tilmelding sker ved betaling af depositum til HÖJSKOLENDK. Faktura på depositum udsendes via e-mail kort tid efter at ”Tilmeldingsskema” er udfyldt og indsendt via www.hojskolendk.dk. Med indbetaling til HÖJSKOLENDK bekræfter deltageren samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, samt at faktura og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, herunder at det fulde navne på deltageren er 100% i overensstemmelse med elevens navn i deres respektive pas. Bliver det herefter nødvendigt at ændre navne i fx flybilletter, vil eleven blive opkrævet gebyr herfor.

Rejsens pris:
Prisen på de enkelte ydelser fremgår af materialet. Beløb er dog ikke inklusiv udgifter til rejseforsikring og evt. udgifter til visum, vaccinationer og lignende, da eleven selv skal sikre, at der er taget forholdsregler i denne forbindelse.

Betaling:
Betaling for højskoleophold betales til HÖJSKOLENDK og skal være HÖJSKOLENDK i hænde senest 8 dage efter faktura er modtaget, med mindre andet er anført på fakturaen.

Tilmelder eleven sig senere end 90 dage før afrejsedatoen, betales ved tilmelding det fulde beløb for højskoleophold til HÖJSKOLENDK.

Forbehold for prisændringer:
HÖJSKOLENDK tager forbehold for prisændringer, der måtte ske i programmets gyldighedsperiode som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som HÖJSKOLENDK ikke har indflydelse på. HÖJSKOLENDK har ret til at foretage prisændringer som følge af evt. ændringer uden for HÖJSKOLENDKs kontrol. Dog skal eleven underrettes herom hurtigst muligt og senest 8 dage før afrejsen ved skriftlig meddelelse. Andrager forhøjelsen mere end 10 % af den samlede pris for højskoleopholdet, er eleven berettiget til at annullere rejsen uden gebyr, dog under forudsætning af, at det meddeles HÖJSKOLENDK inden 7 dage fra den eleven har fået meddelelse om forhøjelsen.

Generelt, herunder gebyrer:
Alle priser på hjemmesiden er vejledende og der tages forbehold for evt. trykfejl, ændringer af valutakurser, åbenlyse fejl, forhøjede skatter og afgifter og andre udefra kommende årsager til prisændringer. Da højskoleopholdene ofte foregår i  ”ikke-vestlige lande”, må alle oplysninger tages med forbehold for ændringer pga. vind, vejr m.v. I forbindelse med ændring og annullering kan gebyrer forekomme.

DOKUMENTER

Rejsedokumenter:
I alle afrejsedokumenter fremgår, hvilke tjenesteydelser eleven er berettiget til. Ydelser, som ikke er angivet i disse, må eleven selv afholde.

UFORUDSET

Afmelding:
Hvis forholdene på rejsemålet inden for et tidsrum af 7 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for elevens liv eller førlighed, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder, fx Udenrigsministeriet, direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt eleven ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Refunderinger foretages den 1. i hver måned.

Ønsker eleven at afmelde sit højskoleophold er følgende regler gældende:
+90 dage til afrejse
Depositum refunderes ikke.

90 – 60 dage til afrejse
50% af elevens indbetaling af det fulde beløb for højskoleopholdet refunderes.

Under 60 dage til afrejse
Eleven hæfter for det fulde højskoleophold og der refunderes intet.

Ændring af rækkefølge på lande:
Det kan være nødvendigt for HÖJSKOLENDK, at ændre på rækkefølge af lande/destinationer grundet praktiske årsager. Vi ændrer kun, hvis det er strengt nødvendigt.
Eleverne informeres herom, så vidt muligt, i infobrev #2 og senest på afrejsemødet ca. 5 uger før afrejse.

Ændring af højskoleophold:
Hvis eleven ønsker at foretage ændringer for sit højskoleophold, skal eleven kontakte HÖJSKOLENDK hurtigst muligt. Hvis det er muligt for HÖJSKOLENDK at ændre højskoleopholdet, skal eleven afholde de ekstraudgifter, som ændringerne eventuelt medfører. HÖJSKOLENDK er ikke forpligtet til at foretage ændringer i højskoleopholdet. Såfremt eleven ønsker at foretage ændringer, som HÖJSKOLENDK ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis eleven fastholder ønsket om at få ændret højskoleopholdet, anses som en afmelding.

Ønsker eleven at ændre sit højskoleophold er følgende regler gældende:
+90 dage til afrejse
Eleven kan gebyrfrit ændre højskoleophold efter aftale med HÖJSKOLENDK. Dette er kun gældende for første skift. Efterfølgende skift af højskoleophold bliver eleven pålagt et gebyr på 500 DKK.

Under 90 dage til afrejse
Det er ikke muligt at ændre højskoleophold.

Udeblivelse:
Udebliver eleven fra rejsen, dele heraf eller vælger eleven selv at afbryde rejsen før højskoleopholdets planlagte hjemrejse kompenseres og/eller refunderes der intet herfor. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, indrejsetilladelser, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter – herunder fejl i oplyst fulde navn.

Ændring/aflysning før højskoleopholdets begyndelse:
HÖJSKOLENDK vil hurtigst muligt give besked, hvis opholdet aflyses, eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle prisen herved blive billigere, tilbagebetales forskellen, ligesom eleven ved accept forpligter sig til at betale en evt. difference som følge af, at opholdet fordyres. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Vil eleven i forbindelse med ændringer eller aflysninger fra HÖJSKOLENDK gøre krav gældende, skal dette ske inden 7 dage fra meddelelse af ændringen. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende.

Ændring/reklamation efter afrejse:
Skulle der opstå mangler efter påbegyndelse af højskoleopholdet, skal al reklamation foregå straks og direkte til rejselederen for HÖJSKOLENDK på destinationen.

Det gælder særligt, at såfremt eleven under opholdet forsér sig mod/ikke overholder lokale reglementer for god ro og orden, overtræder det pågældende lands love, at eleven er til fare for sig selv eller andre eller i det tilfælde, at eleven ikke tilstrækkeligt og fyldestgørende har oplyst HÖJSKOLENDK omkring eksisterende fysiske og psykiske lidelser/gener o.a., vil højskoleopholdet blive afbrudt og eleven hjemsendt for egen regning, uden der i øvrigt vil kunne kræves kompensation for den manglende del af opholdet.

Såfremt HÖJSKOLENDK er nødsaget til at ændre på lokationer for højskoleopholdet, grundet fx naturkatastrofer, politisk uro, krig, m.v., meddeles dette eleverne hurtigst muligt. Der kan ikke kræves kompensation for nødsagede ændringer.

Minimum antal elever:
Skulle højskoleopholdet afhænge af et minimum antal elever, og viser det sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund. Dette vil altid finde sted senest 3 uger før afrejse. Så snart eleven har indbetalt beløb for højskoleopholdet, har eleven accepteret annulleringsretten for manglende tilslutning, men har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.

Overdragelse af højskoleopholdet:
Overdragelse vil normalt ikke kunne finde sted ej heller af indbetalt beløb for flybillet.

REJSEFORSIKRINGER

Det er obligatorisk for eleven at tegne rejseforsikring til opholdet og dette kan foretages gennem HÖJSKOLENDK. Dette gøres i forbindelse med betaling af slutfaktura. Eventuelle fysiske og psykiske lidelser og/eller gener SKAL oplyses til HÖJSKOLENDK. HÖJSKOLENDK påtager sig intet ansvar for manglende forsikringsdækning i tilfælde af eksisterende lidelser og/eller gener, der ikke er oplyst på forhånd. Såfremt forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet er påkrævet, tilfalder ansvaret for at skaffe en sådan eleven selv. Ved manglende forhåndsgodkendelse er HÖJSKOLENDK ikke forpligtet til at medtage den pågældende elev og de almindelige betingelser for afbestilling træder i kraft.

Afbestillingsforsikring:
Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen. Forsikringen tegnes via HÖJSKOLENDK senest ved slutbetalingen af rejsen. Se venligst betingelserne for afbestillingsforsikring på www.gouda.dk. Beløbet vil ikke blive refunderet, uanset årsagen til afbestilling.

HÖJSKOLENDK arbejder sammen med Gouda rejseforsikring og modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringer.
Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit inboforsikringsselskab, kreditkort eller lignede – dog er der forskelle i forsikringsdækningerne.

Du kan læse mere om Goudas forsikringer her: https://www.gouda.dk/agent/rejseforsikring

ANSVAR OG AFTALEGRUNDLAG

Eleven skal sørge for de til højskoleopholdet nødvendige dokumenter, såsom pas, visum, vaccinationer og derudover helbredsskemaet der udleveres af HÖJSKOLENDK. Eleven forpligtiger sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede mødetider, videre- og/eller hjemrejsetider samt genbekræftelse af flystrækninger ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer, oftest 72 timer, før rettidigt fremmødetidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Eleven forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller lign. oplyste mødesteder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse. Udebliver eleven fra opholdet eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter – herunder fejl i oplyst fulde navn. Deltagelse i højskoleophold, herunder fx aktiviteter i forbindelse med undervisning og fritid, er frivilligt og på elevernes eget ansvar.

Ansvar for HÖJSKOLENDK:
HÖJSKOLENDK har som primær kompetence undervisning og indkvartering, og samarbejder herudover med JYSK Rejsebureau om køb af flybilletter. HÖJSKOLENDK kan ikke påtage sig ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som HÖJSKOLENDK er uden indflydelse på herunder force majeure.

Ansvar for eleven:
Under højskoleopholdet forventes det at eleven overholder, de af HÖJSKOLENDK og rejselederen, udleverede regler. Det være sig særligt:
– Lovbrud (lokale love og ret i de pågældende lande, vi befinder os i) kan medføre bortvisning fra højskoleopholdet.
– Overtrædelse af regler og god opførsel på indkvarteringssteder, kan medføre bortvisning fra højskoleopholdet.
– Det er forbudt at opbevare og/eller indtage euforiske stoffer. Ved overtrædelse bortvises eleven fra højskoleopholdet.
– Hvis man er til fare for sig selv eller andre (fx vold, selvskade, etc.). Ved overtrædelse bortvises eleven fra højskoleopholdet.
– Verbal aggression over for andre (fx elever, rejseledere, samarbejdspartnere, lokale, andre rejsende/turister, etc.), kan medføre bortvisning fra højskoleopholdet.
– Udeblivelse over længere periode fra højskolen, kan medføre bortvisning fra højskoleopholdet.
– Hvis din rejseleder, i samråd med HÖJSKOLENDKs kontor i Danmark, vurderer, at din adfærd er fysisk eller psykisk skadelig for sundhed og/eller trivsel, kan det medføre bortvisning fra højskoleopholdet. Det være sig ift. spiseforstyrrelser, selvskade, destruktiv adfærd ift. fællesskabet, m.v.

Dansk ret gældende:
I tilfælde af uenighed skal dansk ret regulere ethvert krav, der stilles over for virksomheden, og evt. søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

Aftale grundlag:
Der henvises til udleverede brochurer, samt andet modtaget materiale, tillige med faktura med tilhørende bilag m.m., der tilsammen udgør aftalen om deltagelse i højskoleopholdet.

Opdateret 05.07.2024